Oproep: Kinderdorp Neerbosch - Nijmegen 1945-1985 (2023)

Mensen het wordt steeds gekker, dit begon met een simpele aanvraag om lid te worden van hun groep en is nu ontaard in hysterisch gekakel van mevrouw G. Doldersum ! Ze heeft een klacht ingediend bij de vereniging Nederland Heelt over mij waarin ze mij beschuldigd dat ik voor 85% leugens verkondig op mijn Facebook tijdlijn en in een fantasie wereld verkeer, zij eist van het bestuur van Nederland Heelt dat er een rectificatie plaatsvindt van de conversatie tussen haar en mij, want zegt zij, omdat niet de gehele conversatie is geplaatst door mij komt zij er onvoordelig vanaf ! Vandaar dat ik hierop reageer door de gehele conversatie tussen haar en mij hier nu te plaatsen, lees en huiver Oproep: Kinderdorp Neerbosch - Nijmegen 1945-1985 (1)

Gesprek begonnen op 5 juli

16:26
Geesje Doldersum:
hallo piet, je hebt een verzoek gedaan om lid te worden van onze site neerbosch kids van toen! in principe is natuurlijk iedereen van harte welkom, zo ook jij alleen heb ik wel een vraag aan je! je bent heel actief om de slachtoffers van het misbruik in neerbosch bij elkaar te krijgen om zo de aanklacht te vergroten. natuurlijk moeten de daders gepakt worden en mogen hun straf niet ontlopen maar wij als beheerders kiezen ervoor deze kwestie niet toe te laten op onze site! vandaar deze mail, we willen je echt niet afwijzen maar wel duidelijk stellen dat als dit item gebruikt wordt op de site deze onmiddelijk verwijderd wordt. dit onderwerp kan besproken worden op nederland heelt, wij zijn daar net de site voor! wij willen een verlengstuk zijn van oudwezendag, een ontmoetingsplek van en voor oud neerboschers! wij hebben te maken met mensen die soms heel erg beschadigd zijn door het verleden, ook voor hun is onze site en dat is 1 van de redenen dat wij de discussie niet toelaten! er is al het 1 en ander over gezegd op de site en ook dan komen er namen op tafel van zgn. daders die helemaal geen dader geweest zijn, en wij hebben ook oud groepsleiding op de site voor wie dit net zo erg is! ik hoop op je begrip en wil graag weten hoe je hierin staat! groeten, geesje doldersum

5 juli

21:26
Popeye Kamper:
Hallo mevrouw Doldersum, ik was in eerste instantie alleen maar op zoek naar oude groeps genoten en niet meer, maar neem me niet kwalijk, als de leden nog steeds de mond gesnoerd worden net als in het verleden dan is dit een vreselijke censuur en ontkenning van wat er heeft plaatsgevonden, maar dat is niets nieuws hé? Dit is duidelijk een reactie van iemand die bang is voor imago schade ! Deze reactie uwerzijds zal ik kenbaar maken bij Nederland Heelt, de schadecommissie voor slachtoffers van seksueel misbruik ingesteld naar aanleiding van de commissie Samson en ook in mijn treffen met eventuele pers verslaggevers die nog gepland staan. Trouwens, het bepalen of een dader schuldig is of niet dat is niet aan u maar aan de onderzoeks commissie toevertrouwd ! Het gaat namelijk niet om uw belang of het mijne maar om het algemeen belang van ieder slachtoffer. Ik doe geen vrijwillig afstand van mijn verzoek van toetreding tot de groep!
Piet Kamper.

22:14
Geesje Doldersum:
Beste Piet, Je hebt mn mail niet begrepen, vraag me zelfs af of je hem objectief hebt gelezen! Ik snoer niemand de mond, ik ontken niks, ik verwijs alleen maar en ik probeer ook rekening te houden met de 126 andere leden die wij hebben! Ook ik ben een misbruikt kind en het zal je misschien verbazen maar juist vanuit die positie heb ik gekozen voor de manier van beheren van de site juist om niet nog meer schade toe te brengen! Jammer dat je meteen zo defensief in de verdediging en oordeel gaat, erg jammer! Wij zijn door ons verleden juist verbonden aan elkaar en had gehoopt op iets meer begrip! Heb je proberen uit te leggen zonder vingerwijzing waarom ik je de mail heb gestuurd, gewoon omdat datgene ons in het verleden is aangedaan op een goede manier te verwerken en niet in een groep waar mensen zijn die al beschadigd genoeg zijn en daarom niet zitten te wachten op nog meer ellende die het voor hen op roept als deze dingen op de site aan de orde komen! Ga mij niet in de schoenen schuiven als dat ik nu zelfs zoiets als dader ben omdat ik naast mijn eigen misbruik er toch voor kies dit niet te tolereren op de site waar ik mede beheerder van ben en die we hebben opgezet om elkaar te ontmoeten, lol met elkaar te hebben maar ook mekaar in bescherming nemen en dat laatste kan en moet vaak op veel verschillende manieren gebeuren zonder iemand te passeren! En belang is hier helemaal niet ter sprake, daar is nederland heelt voor. Dat wat je doet is heel goed alleen niet voor onze site en alleen daar heb ik je op willen wijzen, als jij dit ziet als een persoonlijke aanval vind ik dat erg jammer, is nooit mijn intentie geweest maar blijf wel bij mijn standpunt!! Ook namens Jan, de andere beheerder! Wij snoeren niemand de mond, wij steunen een ieder die het nodig heeft alleen buiten deze site om!! Alleen maar en juist om deze site te beschermen en zo de mensen die er lid zijn in bescherming te nemen! Ik ben niet bang voor imago schade Piet, zou niet weten waarom en al helemaal niet wat het een met het ander te maken heeft!! Ook ik ben de ervaringsdeskundige, jij niet alleen en misschien zou je je bij voorbaat eerst s in iemands redenen moeten verdiepen voordat je meteen oordeelt en strooit met woorden. Ik weet net als jij wat het is misbruikt te zijn geweest en ook bij mij is het in de Neerbosche tijd gebeurd. Jij geeft aan iedereen over 1 kam te willen strijken door te zeggen dat een onderzoekscommissie bepaald of een dader schuldig is terwijl ik het alleen maar heb gehad over mensen die ook vals beschuldigd kunnen worden en ook dat gebeurd, dat zul je zelf toch ook begrijpen of niet? Wat jij bekend maakt moet je zelf weten, begrijp alleen dat dit nou juist de reden is dat wij het niet op de site willen hebben!!!!!! Laat nederland heelt maar contact met me opnemen, geen probleem, kan hun uitleggen wat de bedoeling is geweest van mijn mail waar ik helemaal achter sta, zelfs als misbruikt kind!! die genoeg ellende heeft gehad en had verwacht van een oud tehuisgenoot dat hij iets meer begrip had getoond en iets verder had gekeken dan zijn eigen verhaal!! We zijn allemaal slachtoffers hoor, we hebben allemaal te lijden gehad maar wil je dat in stand houden? Ik niet, niet op deze manier!! En al helemaal niet voor heel nederland, moet iedereen weten wat er met mij is gebeurd zodat alles nog s een keer opgerakeld wordt? Jij zoekt de media, anderen lijden in stilte, is het een beter dan het andere? Mag een ieder het aub ook nog s op zn eigen manier verwerken en er mee om gaan of moeten we allemaal meteen schreeuwen? Sorry Piet, ik hoop dat deze mail een heel klein beetje begrip bij je zal opbrengen! Ik kan me heel boos maken als het meteen als een beschuldiging terug komt, is echt nooit de bedoeling iemand te beledigen of af te wijzen! Hoop dat dit wat verhelderd!! Groeten, Geesje

23:29
Popeye Kamper:
Beste Geesje, lees a.u.b. je eigen woorden eens terug ! Je hebt het over dat ik aannames pleeg maar daar ben jijzelf schuldig aan, lees je eigen bericht eens terug! Waar ik mee begonnen ben is niets anders dan een aanvraag voor lidmaatschap om oude groepsgenoten te ontmoeten, precies waar je site voor bedoeld was ! Ik ben nog niet eens lid en je veronderstelt al dat ik deining kom schoppen en verdrietige zaken uit het verleden zal oprakelen waardoor andere lotgenoten die toch al zo beschadigd zijn en het zo moeilijk hebben weer gekwetst zullen worden doordat ik het misschien ter sprake zal brengen... Wie veronderstelt er hier nu zoiets ? Misschien moet je in de beschrijving van de groep iets over deze regel vertellen, ik bedoel dat er niemand over het verleden mag praten... dan zou deze hele discussie overbodig zijn geweest ! Jij hebt het over boos worden als het als een beschuldiging terug komt, maar begrijpt niet mijn redenen voor mijn antwoord ? Natuurlijk is het een goed recht om een site te hebben die alleen bedoeld is voor gezelligheid en ik wens jullie daarin veel lol en gezelligheid toe en verder wens ik jullie succes met de groep, ik haak af, het begint mij te veel op de SGP te lijken !!! Succes !
Piet.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 30/03/2023

Views: 6007

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.